Dokumendid


Kooli üle haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. 
Munga 18, Tartu 50088, telefon: 735 0222, e-post: hm@hm.ee.  

Kooli üle haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Munga 18, Tartu 50088, telefon: 735 0222, e-post: hm@hm.ee.  

Piret Hiisjärv ekspert (Pärnumaa, Tallinna üldhariduskoolid) 7354076; 56876436 piret.hiisjarv@hm.ee

Haldusjärelvalve põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse
seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele,
märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende
pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Dokumendi register

Kriisiplaan Lindi Lasteaed-Algkool 2020

ÕPILASPILET

Kuna õpilaspiletit saab kasutada ka bussikaardina, tuleb õpilaspilet (ka iga dublikaat) kindlasti lehel https://parnu.pilet.ee/personalise isikustada.

Kui õpilane on õpilaspileti kaotanud, on võimalik taodelda õpilaspileti dublikaati (avaldus esitada ARNO’s https://arno.parnu.ee/; Stuudiumis https://lindikool.ope.ee/auth/ või kooli e-posti aadressile lindi@lindikool.ee).

Õpilaspileti dublikaadi maksumuseks on  4 eurot.  Raha kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010. Selgituseks märkida: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile maksekorralduse kviitungiga.

Lindi Lasteaed-Algkooli andmekaitsetingimused

Lindi Lasteaed-Algkooli kooli kodukord 2019 

Päevakava(lisa 1); Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava(lisa 2); Õpilaste toitlustamise kord(lisa 3); Õppest puudumisest teavitamise kord(lisa 4); Hindamise korraldus(lisa 5); Õpilaste tunnustamine(lisa 6); Võimla kasutamise kord(lisa7); Jälgimisseadmestiku kasutamise kord(lisa 8); Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate..(lisa 9); Nõuded õpilase käitumisele ja välimusele(lisa 10); Lindi Lasteaia-Algkooli vormimütsi kandmise statuut(lisa 11); Süle – ja tahvelarvutite kasutamise kord(lisa 12); Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise…(lisa 13)

Lindi Lasteaed-Algkooli õpilaste vastuvõtu kord 1.03.2018

Lindi Lasteaed-Algkooli Töökorralduse reeglid 2019

Lindi Lasteaed-Algkooli põhimäärus 2019

Lindi Lasteaed-Algkooli üldtööplaan 2020 – 2021

Lindi Lasteaia-Algkooli digiarengukava 2017-2022

Koolimütsi kandmise statuut

Lindi Lasteaia-Algkooli asjaajamise kord 2016

Lindi Lasteaia-Algkooli arengu- ja tegevuskava 2016 – 2020 

Sisehindamise aruanne 2017

RAHULOLU-UURINGUD

Rahulolu-uuring 2020

Rahulolu-uuring 2019

Rahulolu-uuring 2018

Rahulolu-uuring 2017

Rahulolu-uuring 2016

Rahulolu-uuring 2015

Rahulolu-uuring 2014

 

Comments are closed.