Dokumendid


Kooli üle haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. 
Munga 18, Tartu 50088, telefon: 735 0222, e-post: hm@hm.ee.  

Kooli üle haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Munga 18, Tartu 50088, telefon: 735 0222, e-post: hm@hm.ee.  

Piret Hiisjärv ekspert (Pärnumaa, Tallinna üldhariduskoolid) 7354076; 56876436 piret.hiisjarv@hm.ee

Haldusjärelvalve põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse
seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele,
märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende
pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Dokumendi register

ÕPILASPILET

Kuna õpilaspiletit saab kasutada ka bussikaardina, tuleb õpilaspilet (ka iga dublikaat) kindlasti lehel https://parnu.pilet.ee/personalise isikustada.

Kui õpilane on õpilaspileti kaotanud, on võimalik taodelda õpilaspileti dublikaati (avaldus esitada ARNO’s https://arno.parnu.ee/; Stuudiumis https://lindikool.ope.ee/auth/ või kooli e-posti aadressile lindi@lindikool.ee).

Õpilaspileti dublikaadi maksumuseks on  4 eurot.  Raha kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010. Selgituseks märkida: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile maksekorralduse kviitungiga.

Lindi Lasteaed-Algkooli andmekaitsetingimused

Lindi LAAK kooli kodukord 2019 

Lisa 1; Lisa 2; Lisa 3; Lisa 4; Lisa 5; Lisa 6; Lisa 7; Lisa 8; Lisa 9; Lisa 10; Lisa 11; Lisa 12; Lisa 13

Lindi Lasteaed-Algkooli õpilaste vastuvõtu kord 1.03.2018

Lindi LAAK Töökorralduse reeglid 2019

Lindi Lasteaed-Algkooli põhimäärus 2019

Üldtööplaan 2019 – 2020 õ-a

Lindi Lasteaia-Algkooli digiarengukava 2017-2022

Koolimütsi kandmise statuut

Lindi Lasteaia-Algkooli asjaajamise kord 2016

Lindi Lasteaia-Algkooli arengu- ja tegevuskava 2016 – 2020 

Sisehindamise aruanne 2017

RAHULOLU-UURINGUD

Rahulolu-uuring 2019

Rahulolu-uuring 2018

Rahulolu-uuring 2017

Rahulolu-uuring 2016

Rahulolu-uuring 2015

Rahulolu-uuring 2014

 

Comments are closed.