Dokumendid


Lindi Lasteaed-Algooli Arengukava 2021-2025 aastateks

Kooli üle haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Munga 18, Tartu 50088, telefon: 735 0222, e-post: hm@hm.ee.  

  

Haldusjärelvalve põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse
seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele,
märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende
pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

ÕPILASPILET

Kuna õpilaspiletit saab kasutada ka bussikaardina, tuleb õpilaspilet (ka iga dublikaat) kindlasti lehel https://parnu.pilet.ee/personalise isikustada.

Kui õpilane on õpilaspileti kaotanud, on võimalik taodelda õpilaspileti dublikaati esitades avaldus Stuudiumis kooli direktorile või üldmailil: lindiakool@gmail.com.

Dokumendi register

Kriisiplaan 2020

E-juhendatud õppe kord

Lindi Lasteaed-Algkooli andmekaitsetingimused

Lindi Lasteaed-Algkooli kooli kodukord 

Päevakava(lisa 1); Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava(lisa 2); Õpilaste toitlustamise kord(lisa 3); Õppest puudumisest teavitamise kord(lisa 4); Hindamise korraldus(lisa 5); Õpilaste tunnustamine(lisa 6); Võimla kasutamise kord(lisa7); Jälgimisseadmestiku kasutamise kord(lisa 8); Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate..(lisa 9); Nõuded õpilase käitumisele ja välimusele(lisa 10); Lindi Lasteaia-Algkooli vormimütsi kandmise statuut(lisa 11); Süle – ja tahvelarvutite kasutamise kord(lisa 12); Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise…(lisa 13)

Lindi Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Lindi Lasteaed-Algkooli Teabehalduse kord

Lindi Lasteaed-Algkooli õpilaste vastuvõtu kord 

Koolimütsi kandmise statuut

Lindi Lasteaed-Algkooli Töökorralduse reeglid; Töökorraldusreeglite muutmine

Üldtööplaan õppeaastaks 2021-2022

Lindi Lasteaia-Algkooli digiarengukava 2017-2022

Lindi Lasteaia-Algkooli arengu- ja tegevuskava 2016 – 2020 

 

RAHULOLU-UURINGUD

Rahulolu-uuring 2020

Rahulolu-uuring 2019

Rahulolu-uuring 2018

Rahulolu-uuring 2017

Rahulolu-uuring 2016

Rahulolu-uuring 2015

Rahulolu-uuring 2014

Comments are closed.