Hoolekogu

 

Lindi Lasteaed-Algkooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on Lindi Lasteaed-Algkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on Lindi Lasteaed-Algkooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus Lindi Lasteaed-Algkoolis püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumi-, huvikoolide-, koolieelsete lasteasutuste seadustest, teistes haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, Lindi Lasteaed-Algkooli põhikirjast ning käesolevast põhimäärusest.

Ettekanne hoolekogudele 8.10.2018

 

Comments are closed.