Tugisüsteemid

aldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Teenistuslikku järelevalvet õppeasutuse juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab Pärnu Linnavalitsus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/614924


Comments are closed.