Aasta õpetaja, Lindi kooli sõber, aasta isa

Audru osavalla aasta lasteaiaõpetaja 2020

EVE NAUDI

Eve on õpetaja, kes seab alati esikohale lapse, tema eripära, individuaalsuse ja vajadused, toob välja iga lapse tugevused ja püüab igale lapsele olla lasteaiapäeva jooksul emaks ja sõbraks.

Eve on perekonnale käepikendus, kelle poole alati julgelt pöördutakse, sest ta on aus ja väga hea suhtleja.

Õpetaja Eve ei tee kunagi lihtsalt lapse eest ära, vaid annab aega, suunab ja toetab. Jälgides, kuidas Eve õppetegevusi läbi viib on näha, kuidas Eve kuulab lapsi, kuidas ta paneb lapsed mõtlema ja kuidas ta ise õpib lastelt – Eve läbiviidud tegevustes on sisu ning põhjendatus, miks midagi teha ja miks teha seda just nii. Eve puhul, ei toimu õpetamisprotsess, vaid planeeritud õppetegevuste ajal – ta on sõna otseses mõttes kogu tööpäeva lastega, ta mitte lihtsalt ei ole, vaid tegutseb kogu päeva koos lastega – avastab, uurib, katsetab jne. Eve töölauaks ei ole arvutitagune laud, vaid põrand ning lastealauad – ikka selleks, et väikeses lapses tekiks usaldus, et laps näeks, kuuleks ja tunnetaks õpetaja kohalolekut.

 

Suur osa õppetegevustest toimub, õpetaja Eve eestvedamisel, mängides ja näideldes. Tihti on rühmas õpetaja asemel, Eve kehastatud, Karlson, Pipi, Sipsik, lõvi, jänes, lepatriinu vms vahva tegelane. Tema kehastumine inspireerib lapsi kaasa lööma, mis omakorda loob soodsa pinnase laste õpihimule. Iga laps saab oma rolli ühises mängus. Pealtnäha mäng on tegelikkuses alati väga põhjalikult läbi mõeldud, seatud eesmärgid, tegevus ja tulem, mida hiljem koos lastega ühises ringis analüüsitakse seda seejuures ikka mänguliselt. Paljudesse õppetegevustesse kaasab Eve lapsevanemaid või oma ala spetsialiste. Tihti korraldab õpetaja Eve õppetegevust nii, et lasteaiarühma kiigates leiab sealt eest mõne lapsevanema, kelle ametiks on olla müüa, juuksur, haiglaõde, kokk, autojuht vms ning kes räägib lastele oma tööst ja näitab töövahendeid – Eve teab, et parim viis lapsi õpetada on läbi päris elu ja päris „asjade”. Eve eestvedamisel käiakse koos lastega külapoega tutvumas, kohalikus sadamas kalameestega kalamehejutte ajamas, kohalikus talus lambaid ja tallesid kaemas, jahimeestega jahimajas jahisarve puhumas ja trofeesid vaatamas/katsumas – kõik ikka selleks, et juba väikeses lapses tekiks arusaam ja austus oma kogukonna elu-olu vastu.

 

Koos lastega ja koostöös peredega on Eve eestvedamisel osaletud mitmel kogumisvõistlusel – vanapaberiralli, tammetõrude korjamine kohalikele jahimeestele sigade toitmiseks, küünlaümbriste jaht. Viimases oldi paar aastat tagasi vabariigi parim lasteaiarühm!

Eve jaoks on oluliseks töövahendiks koostöö – koostöö laste, lastevanemate ja kolleegidega. Lapsevanematega suhtleb Eve iga päev. Annab vahetut tagasisidet lapse päeva kohta, koos lapsevanemaga otsustatakse last arendavate vajalike meetodite rakendamise üle. Selline tihe ja üksteist usaldav koostöö on aidanud väga paljude murede lahenduseni. Eve ütleb ikka, et kui lapsel on hea ja turvaline, siis ta on rõõmus ja kui laps on rõõmus, siis ta õpib kõige kergemini. Eve kasvatab lapsi südamega, kui tema enda nõust jääb väheks pöördub ta kõigepealt murega kolleegide poole ja vajadusel ka tugispetsialistide poole – kõik selleks, et last tema arengus aidata ning samuti selleks, et leida põhjused konkreetsele olukorrale.

Eve on alati valmis õppima, uusi teadmisi hankima. Tema, nii nagu lastegi soov, on midagi avastada ja teada saada.

Eve on väga mitmekülgne. Tema jaoks ei ole probleem laulda, tantsida, näidelda, sportida, meisterdada, joonistada, õmmelda või koristada. Alati paneb käed külge.

Palju, palju õnne armas õpetaja Eve!

PÄRNUMAA AASTA ÕPPEASUTUSE JUHT 2016

ULLA ORGUSAAR

Meil on hea meel, et Aasta õppeasutuse juht 2016. aastal oled just Sina.

Alates oma esimestest pedagoogiaastatest Lindi Lasteaias-Algkoolis, kui Sa olid lasteaiaõpetaja, oled Sa tegelenud, sellega, et meie haridusasutus oleks selline, kuhu lapsed mitte ei „pea tulema“ vaid „tahavad tulla“.

Iga asutus, ka haridusasutus, on oma juhi nägu. Ulla, Sinu juhtimisel on väikese küla koolist saanud haridusasutus, kus õppimine pole lapse jaoks mitte sundolukord, vaid väga suur privileeg.

Direktorina oled Sa järjekindlalt ja tulemuslikult jätkanud omanäolise ja last toetava õpikeskkonna loomist, olles selleks oskuslikult kaasanud laste pered, kohaliku kogukonna ja tekitanud personalis meeskonnatunde ning oskuse ja soovi ühiselt ja ühtselt panustada.

Tänu Sinule on loodud koolis õhkkond, kus ei hinnata mitte ainult laste võimeid ja oskusi õpitöös, vaid on loodud kõigile võimalus ennast parimast küljest näidata.

Sinu tegutsemise, suurepäraste isikuomaduste ja motiveerimis- ning meeskonnaloomise oskuse tulemusena on hoogustunud ja tõhustunud ka hoolekogu tegevus – räägitakse igapäevaselt kaasa koolielu korraldamises, aidatakse kaasa ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Sinu juhtimisel Lindi koolis ja lasteaias tehtav on parim näide sellest, kuidas, järgides küll üleüldisi hariduskavasid, on võimalik luua ja säilitada ühe väikese haridusasutuse kordumatu oma nägu.

Kokkuvõtteks võib kindlalt väita, et just tänu Sinu teadlikule, sihikindlale ja hoolivale tegutsemisele on meie koolist saanud see, mille üle oleme uhked ja mida armastame: Suurte tegudega väike kool.

Ulla, oleme uhked ja õnnelikud, et saame töötada koos Sinuga.

AASTA LASTEAIAÕPETAJA 2015 KRISTEL NÄREP

Kristel on Lindi lasteaaias tööl alates 2011 aastast. Selle suhteliselt väikese ajaga on ta võitnud kolleegide, lastevanemate ja muidugi mudilaste südamed. Ta on aktiivne, innovaatiline, tööle pühendunud ja loominguline – laste suurim sõber. Ta julgeb oma arvamust avaldada ja seda kaitsta. Tema toredad värsked ideed on meie maja särama pannud. Teda hindavalt kõrgelt kolleegid, kes võivad alati tema poolde pöörduda, kui mõni teema vajab arutamist. Suhtlemises kolleegidega või lapsevanematega on ta alati aus ja otsekohene. Ta on abivalmis mentor uutele lasteaiaõpetajatele.
Õpetajatöös – nagu ka omaenda laste kasvatamisel – on ta vahel range, vahel teatud asjades aga järeleandlik ja paindlik. Oma tööd teeb ta alati suure armastusega.
Lisaks oma põhitööle lasteaiaõpetajana on ta lasteaia liikumisõpetaja. Tema jaoks on väga oluline iga lapse individuaalsus, ta leiab alati lahenduse, kuidas toetada kõige sobivamal viisil lapse arengut. Liikumistegevuste läbiviimisel arvestab ta alati laste võimeid ja huvisid.
Kristel osaleb õppekava arendustöös ja erinevate dokumentide koostamisprotsessis. Ta jõuab igapäevase õpetajatöö juures tegeleda metoodika ning arendustegevusega. Ta on aktiivne osaleja ja ideede genereerija.
Kristel saab hakkama peaaegu kõigega – kui vaja, koristab, või küpsetab ja keedab kogu kooli- ja lasteaiarahvale süüa. Selline vastutuse võtmine käiks paljudele ülejõu, kuid Kristel saab pealt näha mängleva kergusega hakkama ka spetsiifilisemate valdkondadega.
Ta on motiveeritud õppija, kes on alati nõus midagi uut õppima ja seda katsetama ning omaks võtma.
Kristel on Lindi Lasteaia-Algkooli uue kodulehe looja ja arendaja. Ta on kirjutanud Liikluskasvatuse projekti, mille tulemusena on võimalik nii lasteaia- kui koolilastel harjutada – jalgratastel ja ilma – vigursõidurajal ja asfaldile joonistatud liikluslinnakus.
Tema ei tee oma tööd kellast kellani, vaid ka kodus, ning vabadel päevadel – ikka siis, kui head mõtted pähe tulevad ja nende teostamist ettevalmistavad tegevused tegemist vajavad.
Teda iseloomustakse kui särasilmset, naerusuist ning positiivse ellusuhtumisega oma tööd hästi tundvat õpetajat.
Teda kirjeldatakse kui imetlusväärset pedagoogi, kellega koos tegutsedes jõutud lihtsa saladuse juurde – ainult südamega näed hästi.

Meie, Lindi Lasteaia-Algkooli suur pere peame õpetaja Kristelit aasta õpetaja tiitli vääriliseks.

AASTA ÕPETAJA 2014

EPP REINFELDT

Lindi Lasteaia-Algkooli pere on õnnelik, et 2014. aasta Pärnumaa
„Aasta klassiõpetaja“
oled just Sina

Sa oled:
* õpetaja, keda oskavad hinnata nii lapsevanemad, kõik meie maja töötajad ja loomulikult lapsed ise. Õpetaja, kel jätkub «südametuld» ning kelle tööaeg ei kesta mitte 35 tundi nädalas, vaid ööpäev läbi seitse päeva nädalas. Nõudlik, tasakaalukas ja sihikindel õpetaja, kes on huvitatud laste annete ja oskuste arendamisest.

* eelkõige hea õpetaja, kes armastab maailma ja inimesi. See on ühelt poolt sinu iseloomujoon, kuid veel enam teadlik otsustus – soovida inimestele head, teha neile head, takerdumata kibedusse, masendusse või tuimusesse.

* hea suhtleja ja suure empaatiavõimega inimene. Sinu kohta võib öelda, et sa oled õpetaja kõige paremas ja suuremas tähenduses.
Õpilased ja kolleegid leiavad sinult alati tuge. Tänapäeva kiires ühiskonnas on näha sinu suurt pühendumust tööle, leides alati aega kolleegidega suhtlemiseks ja nõu andmiseks, õpilastega usalduslike suhete loomiseks ning kooli üldise heaolu arendamiseks.

 

AASTA ÕPETAJA 2013

ENE SÄDE

Audru valla Aasta õpetaja 2012

Pärnumaa Aasta õpetaja 2012

Ene Säde on 30 aastat olnud osakeseks Lindi koolielust ning andnud oma tugeva panuse kooliarengut toetavas töös. Ene ei ole jaganud oma teadmisi ainult väljaspool maja, ta on olnud Lindi kooli peamiseks mentoriks noortele õpetajatele nii koolis kui lasteaias. Õpetaja Ene on suure algustähega õpetaja, keda oskavad hinnata nii lapsevanemad, kolleegid ja loomulikult kõige rohkem lapsed ise. Lapsevanemate hinnangul on õpetaja Ene suurimaks väärtuseks oskus lastele „Elu” õpetada. Seda lähtudes ajast ja hetkest, mil teemad noore inimese elus päevakorda tekivad. Õpetajad peavad oluliseks õpetaja Ene oskust ennast lapsega samastada ja jagada oma kogemusi lapse vanusest lähtuvalt. Koolijuht hindab pikapäevarühmatööd kooli suurimaks väärtuseks. Seal saavad üheks õppe-ja kasvatustöö ning läbi erinevate projektipõhiste tegevuste on võimalik pakkuda lastele lisaväärtusena laialdasi teadmisi ning praktilisi oskusi. Ene ise tugineb mõttele, et teadmised on küll elus tähtsad, kuid alles väärtused annavad lapsele kätte õige suuna ja mõtte. Õpetaja Ene on loonud lastele õhkkonna ja turvalise kooli, kus igale ideele on alati ruumi ja võimalusi, kus iga laps on eraldi tähtis ja oluline. Õpetaja Ene on aastate jooksul algatanud mitmeid traditsioonilisi üritusi nagu Lindivisioon, Lõikuspidu, Kuldsuu jne. Mõned neist üritustest on Lindil kanda kinnitanud juba 20 aastat.

Lisaks Audru vallale nimetas ka Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja Pärnu Maavalitsuse ühine hariduspreemiate komisjon Pärnu maakonna haridusasutuste 2012. aasta parimad. Aasta õpetaja tiitli pälvis Ene Säde. Väljaspool Audru valda on Enet märgatud seoses projektiga „Merebioloogia õpe Lindi Lasteaed-Algkoolis”, mida ta on koos Jüri Tensoniga eestvedanud alates 2010. aastast.

 

LINDI KOOLI SÕBER 2020

ENE SÄDE JA MIHKEL SÄDE

Lindi kooli sõbra tiitliga on Lindi Lasteaed-Algkool tänanud oma väga häid sõpru ja toetajaid juba 2012 aastast.

2012 Jüri Kivirand, 2013 Anne Orav, 2015 Ivo Tart, 2016 Silvi Arukase, 2017 Jüri Tenson, 2018 Ain Mango, 2019 Angela ja Aare Jürgenson.

Sellel aastal soovime samuti tänada ja anda üle meie maja sõbra tiitli inimesele, kes on meie lastele ja kollektiivile väga palju panustanud ja meie tegemistes kaasa löönud.

Meie Maja sõbraks on inimene, kes

 • Väärtustab last ja tema arengut, tõstes alati esikohale lapse huvid.
 • Aitab alati nõu ja jõuga, kiitust ootamata.
 • Ta kuulab alati ära kõikide rõõmud ja mured hinnanguid andmata.
 • Kes on alati huvitatud Lindi Lasteaed-Algkooli arengust.
 • Ta on alati toeks nii rasketel aegadel kui ka muul ajal.
 • Ta on lojaalne ja usaldusväärne.
 • Tal on muljetavaldavalt suur kogus elutarkust ja oskus seda edasi anda.
 • Tal on kuldsed käed.
 • Tema ausus ja oskus anda endast parim on eeskujuks meile kõigile.
 • Teda oskavad hinnata nii lapsevanemad, kõik meie maja töötajad ja loomulikult lapsed ise.
 • Ta, no tegelikult mitmuses, nad on koos juba 37 aastat elanud Lindi kooli rütmis.

Me oleme südamest tänulikud, et meil on oma Ene ja Mihkel Säde.

Ene on olnud 37 aastat Lindi koolis pikapäevarühma õpetaja ning viimased aastad Lindi kooli näiteringi ning noortetoa juhendaja.

Ene ja Mihkel koos on suurepäraseks tandemiks. Nende kahe eestvedamisel on toimunud kõik unustamatud Säde triatlonid.

Näiteringi etenduste rekvisiidid ja tehnilised lahendused on samuti nende teineteist täiendava ja vankumatu koostöö tulemus.

Meil on rõõm teid õnnitleda ja autasustada Lindi kooli sõbra tiitliga.

Aitäh Sulle Ene, aitäh sulle Mihkel! Meil on siiralt hea meel! Te olete meie inimesed!

 

LINDI KOOLI SÕBER 2018

AIN MANGO

23.veebruaril 2018.a. nimetas Lindi Lasteaed-Algkooli pere Ain Mango Lindi kooli sõbraks.

Meie Sõber on ta sellepärast, et ta on meid alati aidanud. Nii oma nõuannete kui ka jõuga. Ain on meid toetanud tehniliste kui ka materiaalsete vahenditega.

Tänu Ainile, kes on kutseline kalur, on Lindi lapsed saanud tiiru merel sõita ja tutvunud kaluri igapäevase tööga.

Ning tore on ka veel see, et ta on 1973-dast aastast Lindi kooli vilistlane.

Mitte kunagi ei ole Ain oma abi eest tasu tahtnud.

Meie tahame Sind lihtsalt tänada ja öelda südamest – Sa oled meie maja sõber!

Ain, aitäh Sulle!

 

LINDI KOOLI SÕBER 2017

JÜRI TENSON

Jüri Tenson on Lindi Lasteaia-Algkooli
õpilastele merebioloogiat õpetanud alates
2010. aastast.

Koos Jüri Tensoniga on käidud mitmetes
põnevas paigas nagu Ermistu järv, Kihnu,
Matsalu, Valgerand, Pärnu ja loomulikult
Lindi piirkond.

Jüri Tenson on mees, kellega on põnev
vestelda nii lapsel kui täiskasvanul.
Tal on jutustada huvitavaid lugusid nii
merebioloogi tööst, loodusest ja elust enesest.

Jüri Tensoni kuldsed laused.
– Sinust ei pea mitte ainult kasu olema.
Kui oled oma tegevusega võimalikult vähe kahju
teinud, on ka see suur asi.
– Karta tuleb seda, mida me ei tea.
– Tark ei torma, märka seda, mis su ümber on

Jüri Tensoni õpilased kirjeldavad teda järgmiselt:
Ta on tore ja vahel tõsine, sõbralik, tark, hea, rahumeelne, abivalmis, töökas, lahke, naljakas aga
vana. Tal on pruunid juuksed ja talle meeldib loodus. Ta teab kaladest kõike, kannab prille ja
nokamütsi.

Õpilaste mälestused seoses Jüri Tensoniga:
Näitas mikroskoobist puuki ja kirpu. Ta õpetas mulle, kuidas kiiremini joosta.
Jüri Tenson on päästnud sõdalasi. Me käisime Ermistu järve ääres.
Ma küsisin ta käest, kas kalad pissivad. Ta ütles, et kalad pissivad silmade kaudu.
Ma mäletan, et me nägime lindu, kes magas kärus. Me läksime kooliga Ermistusse, kus Jüri Tenson õpetas kala püüdmist ja tutvustas mõned kalad.
Kui ma näitasin Jürile leitud kollast ussi, siis ta ütles, et vahelduseks ka mõni kollane uss ja see oli tore. Tunni lõppedes jagas kõigile kommi.

Aitäh Sulle!


LINDI KOOLI SÕBER 2016

SILVI ARUKASE

Meie, Lindi Lasteaia-Algkooli sõber on:

inimene kes käib meid vaatamas vähemalt üks kord nädalas.
inimene, kes alati küsib, kas ma saan teid kuidagi aidata?
inimene kellel on alati palju ideid.
inimene kellel on suur hulk elukogemust ja oskust seda jagada.
inimene kelle visa töö jääb õhtuhämaruste varju.
inimene kelleta ei oleks meie maja enne pühi nii maitsekalt peoehteis.
inimene kelleta meil ei oleks nukulavastuseks nii vahvaid nukke.
inimene kellel on ääretult suur süda ja tohutult suur andmisrõõm.
Me oleme südamest tänulikud, et meie majja on leidnud tee Silvi Arukase.

Silvi on eluaegne pedagoog. Ta on olnud pikka aega Jõõpre ja Lindi kooli õpetaja. Ta on teinud oma tööd südamega. Ta on sõbralik, avatud, nõudlik, korrektne ja täpne.Ta innustab ja suunab kõiki kunstist huvitatuid lapsi ja kolleege.

Silvi empaatiavõime on kahtlemata üheks eduteguriks, mis on temast teinud armastatud õpetaja nii laste kui lastevanemate silmis ning austatud kolleegi kaastöötajate jaoks.

Silvi, aitäh Sulle!

Silvi, Sina oled meie inimene – Lindi Lasteaia-Algkooli sõber 2016.

 

LINDI KOOLI SÕBER 2015

IVO TART

Lindi Lasteaia-Algkooli SÕBER 2015
IVO TART
Ivo on alati valmis toetama ja andma,
mis on tema võimuses. Ei ole veel
kordagi kuulnud, et ei ma ei anna, ma
ei oska, ma ei saa. Kui tal ei ole endal
aega kätt külge panna, siis lubab ta
lahkelt oma töölisi, ruume ja materjale
kasutada.
Tänu tema abile on meie majas
olemas:
• Majakas
• Koori poodium
• Lava trepp
• Liiklusväljaku vigursõidu
elemendid
• Jõuluetenduse „parred“
• Saalikaunistuseks klaasriie
• Puutöömaterjal väikestele
puusseppadele
Loodetavasti ei ütle ta ka tulevikus „ei“, kui saab meid vähegi aidata, et
meie kooli ja lasteaia elu ikka paremaks läheks.
Ivo, aitäh Sulle!

 

LINDI KOOLI SÕBER 2013

ANNE ORAV

Meie, Lindi Lasteaed-Algkooli sõber on ……

….. nagu väike, vaikne, salajane haldjas. Keda ei pea kunagi kuhugile kutsuma, sest ta on alati su juures olemas. Ta teab, tunneb ja jagab endas aastatega talletatud tarkust oskuslikult sinu põue nii, et sa seda isegi aru ei saa. Ta kunagi ei õpeta, juhenda, vaid lausa märkamatult suunab. On olemas just selleks hetkeks, mil tunned abi vajavat.

…… inimene, kes kunagi ei küsi, millal ja kuna saab? vaid tasakesi toimetades teeb ja jõuab.

….. ilma tema visa tööta, mis paljudele õhtuhämaruses ja puhkepäevade varju jääb, ei tunneks meie maja juurde loodud õiteilu pakkuv peenar hilissügiseni silmailu. Alati hooldatud, korras, ise ette kasvatatud taimedega. Kooli õuealast on saanud üks armas kooli ja lasteaia visiitkaart, mida möödujad alati naudivad.

….. ilma temata ei oleks sündinud Lindi kooli juubeli ajalehte, kus kõik head vilistlased ja sõbrad said just tema abiga üles täheldatud ja nende mälestused ülesse kirjutatud. Loodame väga, et tema abiga saab kaante vahele ka Audruranna hariduselu läbi pikkade aastate.

….. hindamatu varalaegas talletades endas hulganisti kooli ajalugu ning alati suudab meid kõiki üllatada oma kohusetundega.

Me oleme südamest tänulikud, et Lindi kooli õpetajate raudvara Anne Orav on leidnud tee Audruranna uude õppehoonesse. Meie oma Anne olemasolu annab majale ajalugu ja väärikust.

22.veebruar. 2013

LINDI KOOLI SÕBER 2012

JÜRI KIVIRAND


 

AASTA ISAD

valitud 2008-2013. aastatel

Erki Tart  2013

Sellel aastal pälvis Lindi piirkonna aasta isa tiitli Erki Tart.
Erki on isaks kolmele vahvale tüdrukule. Sära tütarde silmis on märk sellest, et ta on teinud õiged valikud. Ometi ei suuda ka kõige tugevam isa üksi hakkama saada kolme lapse kasvatamisega. Erkil on olnud õnne, tema kõrval on naine, kes on kindlameelne, kannatlik ja vastutustundlik, aidates hakkama saada ka kõige keerulisemate elu keerdkäikudega.

Aitäh Teile Erki ja Keiu, et olete võtnud oma ülesandeks ja kohustuseks kasvatada kolme last, pakkudes neile hoolt, armastust ja kindlustunnet, mida suudab pakkuda vaid tõeliselt tugev perekond.

 

Marko Mertsin 2012

Kahe poisi isa ja hea abikaasa oma naise Kairele

HEA ISA on see, kes pakub oma lapsele seda, mida ta

21

vajab, mitte seda, mida laps tahab. Laps vajab oma isalt eeskuju – meest kelle järgi joonduda, kellelt võtta kaasa oma ellu õpetussõnad, väärtused, et olla kunagi OMA lastele hea isa.

AASTA ISAS on alles inimlikkus, südamlikkus ja headus – kõige olulisemad väärtused.

 • SELLE AASTA ISAS – on need väärtused alles – INIMLIKKUS, SÜDAMLIKKUS JA HEADUS.
 • SELLE AASTA ISA on alati olemas oma laste jaoks. Ta on oma lastele eeskujuks. Kui vaja, siis ta lohutab ja kui vaja, kutsub kokku perekoosoleku, et arutada tõsiseid küsimusi.
 • SELLE AASTA ISA on abivalmis, ta on alati olemas, kui teda vajatakse ka kõikide teiste inimeste jaoks, kes teda ümbritsevad.
 • SELLE AASTA ISA rahulik meel rahustab ka teda ümbritsevaid inimesi ja tema mõnus huumor toob alati sära silmadesse.
 • SELLE AASTA ISA teab, millal on õige aeg vaikida.

SELLE AASTA ISA on oma kahele pojale eeskujuks. Aleksander ja Arnold võivad uhkusega oma isale alt üles vaadata ja öelda – selliseks isaks tahan ka mina kunagi saada.

 

Urmas Väljas 2011IMG_9277

Poisid kirjutavad:Meie isa on meile väga kallis. Ootame teda alati pikisilmi, kui ta on tööl ning jookseme talle rõõmuga vastu, kui ta koju tuleb või meile lasteaeda järele tuleb. Ta on heasüdamlik ja mõnikord natuke laisk, aga selle me anname talle andeks, sest tal on väga raske amet ja natuke puhkust kulub talle ära. Ta peab ju raha teenimiseks kaugel tööl käima. Pealegi ei viitsi ta nii palju meiega ja emmega vaielda meie tahtmiste suhtes.

Meie isa on lahtise pea ja lahtiste kätega. Ta oskab kõike parandada: arvutit, autot, pesumasinat, traktorit, korstent ja katust. Ta teeb koduse remondi alati ise, ehitas meile sel suvel koju toreda mänguväljaku, kus on nii tore ronida, kõõluda ja liugu lasta. Ta oskab teha maitsvat sööki ning saab meiega suurepäraselt hakkama kui emmet kodus ei ole. Eelmisel talvel oli ta meiega täiesti üksi nädal aega, sest emme sõitis kaugele komandeeringusse. Emme tagasi jõudes oli maja oma koha peal, meie rõõmsad ja terved… ainult koer oli ühe teki katki närinud ning issi tundus väsinud.

Meie isale meeldib televiisorist koos meiega naljakaid lastefilme vaadata ning meiega jalgpalli mängida või lihtsalt koos meiega niisama olla. Ta üritab käia vanema venna kõigil jalgpallivõistlustel ning sooviks kindlasti rohkem meiega koos aega veeta kui töö kõrvalt võimalik on.

Meil on oma issiga vedanud, sest ta armastab meid väga ja kiirustab alati töölt koju meie juurde!

 

Jaanus Orgusaar 2010

IMG_9316

TA ON ÜKS LIHTNE EESTI MEES, AGA MEILE …KÕIGE, KÕIGE, KÕIGE IGAS MÕTTES!

Kahe väikese lapse Kaari ja Karli isa, kahe suure lapse Maiu ja Ardo sõber, hea abikaasa oma naise Ullale.

Tunneme tema soojust, südamlikkust, tähelepanelikkust ja lihtsat, piiritut armastust iga päev:

 • Ta on väga hea isa, sõber ja mängukaaslane oma lastele
 • Ta on alati oma lastele olemas
 • Ta on ehitanud oma kätega meie perele kodu
 • Ta oskab nalja visata ja koerustükke teha
 • Ta on valmis aitama oma laste, naise ja enda sõpru
 • Ta ei ütle kunagi „ei“, kui talt abi palutakse
 • Ta oskab kõiki meeste töid ja natuke naiste omi ka
 • Ta oskab mängida lõõtsa, kitarri, suupilli ja isegi parmupilli
 • Ta on suurepärane rahvatantsija
 • Tal on mõnusalt mehine lauluhääl
 • Ta on nii jahimees kui kalamees
 • Ta teab peaaegu kõike traktoritest, autodest, õmblusmasinatest kuni peenelektroonikani
 • Talle võib alati helistada, ükskõik millise mure või rõõmu pärast
 • Temalt saab alati nõu ja abi
 • Ta on alati rõõmsameelne ja positiivne
 • Ta on hea poeg oma vanematele
 • Ta on alati abiks lasteaiale, külale ja vallale
 • Ta annab endast parima, et kõigil mugav oleks
 • Ta on kõva töömees ja jutumees ikka ka
 • Ta on väga hea abikaasa, kes on alati olemas

See on see tagasihoidlik põhjus, miks just JAANUS on selle aasta ISA!

 

Rünno Moorits 2009

ISA SUUDAB, ISA SUUDAB

IMG_2487KÕIK, MIS ON TARVIS –

KEERAB ROOLI, UJUB KROOLI

JA KAEVAB MAAD.

ISA SUUDAB, ISA SUUDAB

KÕIK, MIS ON TARVIS

AINULT EMAKS,

AINULT EMAKS EI OLLA SAA

 • TA ON OSAV EHITAJA
 • TA TEEB HÄSTI AIATÖID
 • TAL ON KOLME TÜTREGA NAISKOND
 • LASTEGA JÄNDAMINE EI OLE TALLE KUNAGI RASKE, PIGEM MEELELAHUTUS
 • EI – EI OSKA TA KUNAGI ÖELDA
 • KUI KEEGI PALUB ABI, ON TA ALATI KOHAL
 • TA ON MEIE PERE TUGI
 • MEIE PERES ON TA AASTA ISA IGAL AASTAL

 

Hergi Toodo 2008IMG_5974

Tütar Maria kirjutab…

Meie isa nimi on Hergi. Ta on 35. aastane. Tal on kolm last, mina Maria, Mairin ja Markus.

Meie isa on kõige parem, sest tal on alati meie jaok aega. Meie isa oskab kõike nagu näiteks: ehitada, ta on meile ehitanud ilusa kodu ja tema tehtud on ka need pingid, mis pn meie kooli juures. Ta on ka meil väga hea kokk, ta küpsetab igal pühapäeva hommikul maailma parimaid pannkooke ja igal muul hommikul üllatab sooja pudruga. Kui me ka vahel pahandust teeme, siis ei riidle meiega vaid räägib ja selgitab mida me valesti tegime.Kuna meil issi töötab metsas on temalt palutud jõulu kuuski tuua. Nii ehtisidki eelmine aasta meie koolimaja ja lasteaeda meie issi toodud kuused. Õhtuti kui issi töölt koju tuleb meeldib meile temaga koos jalutamas käia. Issi aitab emmet kõigis kodutöödes. Kui minul on õppimises abi vaja aitab ta mind alati. Issi on alati rõõmsameelne.

Issil jätkub ka aega selleks, et meid igal hommikul kooli ja lasteaeda viia ja alles siis läheb ta tööle. Kui on olnud minul ja õel sünnipäev, siis on ta alati töölt vaba päeva võtnud.

Ma arvan, et tema on just see õige isa, keda võiks aasta isaks valida!

Comments are closed.