Vikerkaarerühm


Vikerkaarerühma ootame lapsi vanuses 2-8 eluaastat. Rühmas on kohti kokku 20.- le lapsele.

Vikerkaarerühmas tegelevad lastega:

õpetaja Eve Naudi – eve.naudi@lindikool.parnu.ee

õpetaja Marianne Lahe – marianne.lahe@lindikool.parnu.ee

õpetajaabi Carmen Erol – carmen.erol@lindikool.parnu.ee

Vikerkaarerühma kontaktandmed:

info@lindikool.parnu.ee

tel.  53 514 635

Vikerkaarerühma lastevanemate esindaja hoolekogus on Silvia Pajus

Tugiteenused Infomaterjal lastevanematele


Vikerkaarerühm 2023/2024

Õppeaasta teema: “SAMM SAMMULT HOOLIVAMAKS”

Õppeaasta eesmärgid:

 • Suuname last iseseisvalt oma tegevusi planeerima, otsustama ja tegutsema.
 • Koostöös koduga loome lastele tööharjumuse toetava keskkonna, pakkudes lastele praktilisi kogemusi ja aidates kaasa jõukohaste töövõtete kujunemisel.
 • Väärtustame igat last sellisena nagu ta on, lapse individuaalsuse ja arengupotentsiaali arvestamine.
 • Märkame ja toetame igat last, motiveerides ja tunnustades tema isetegemise tahet ja aktiivsust.
 • Tegutseme keskkonnasäästlikult ja hoidvalt. Laps väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Vikerkaarerühm 2022/2023

Õppeaasta teema: “IGA SAMM JÄTAB JÄLJE”

Õppeaasta eesmärgid:

 • laps saab aru, et igal tegevusel on tagajärg;
 • laps saab aru, et ka tema iga sõna ja tegu jätab jälje ning mis on head ja halvad jäljed;
 • lapsel on ettekujutus oma minast ning enda ja teiste rollist elukeskkonnas;
 • laps on huvitatud ja omandab loovalt uusi oskusi;
 • laps oskab märgata teisi elusolendeid enda ümber ja suhtuda neisse heatahtlikult;
 • õpetajad kavandavad või kohandavad õppimise ja loovuse soodustamiseks asjakohaseid õppetegevusi, kasutades projektõpet, õuesõpet, väärtuskasvatust, avastusõpet, oskusteõpet.

Vikerkaarerühm 2021/2022

Õppeaasta teema: “KES PALJU MÄRKAB, SEE PALJU ÕPIB”

Õppeaasta eesmärgid:

 • rühmas on kõigil hea ja turvaline olla. Rühma kasvukeskkond soodustab laste loomulikku arengut, uudishimu, tahet avastada ja targemaks saada, uurida, katsetada. Lapse peamine tegevus, mille läbi ta õpib, on mäng;
 • läbi õpetajate eeskuju, rahuliku meele ja headuse, saavutatakse rühmas üksmeel ja sõbralikud suhted;
 • laps teab, et igal asjal on rühmas ja õuealal oma koht ja hoiab enda ümbruse korras;
 • laps saab hakkama elementaarse eneseteenindusega – paneb ise riidesse (va kinnitused, lukud, trukid, nööbid), tõstab lauas ise süüa, kasutab iseseisvalt WC-d;
 • laps julgeb vajadusel abi küsida.

Vikerkaarerühm 2020/21

Õppeaasta teema: „ÕPPIDES MUL RÕÕM ON SEES, END TUNNEN SIIS KUI KALA VEES”

Õppeaasta eesmärgid:

 • laps püüab mõista põhjus-tagajärje seoseid igapäeva elu olukordades;
 • laps püüab oma tegude eest vastutada;
 • laps püüab korras hoida oma ümbrust (enda asjad, kapp, rühmaruum, õueala);
 • koolieelikud saavutavad kevadeks vajalikud eelteadmised ja oskused kooliminekuks;
 • laps teab erinevaid vanasõnu, mõistatusi ja vanu mänge.

Vikerkaarerühm 2019/20

Õppeaasta teema: “TEEN SÜDAMEGA, JAGAN RÕÕMUGA”

Õppeaasta eesmärgid:

 • laps võtab vastutuse oma tegude eest ja suudab langetada valikuid iseseisvalt;
 • laps oskab teistega arvestada ja teha koostööd;
 • laps kavandab ja korraldab oma igapäevategevusi ja viib alustatud tegevuse lõpuni.

Vikerkaarerühm 2018/19


Vikerkaarerühm 2017/18


Vikerkaarerühm 2016/17


Vikerkaarerühm 2015/16


Vikerkaarerühm 2014/15

Vikerkaarerühm 2014


Comments are closed.